TR

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüİl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili

Coşkun SARIYILDIZ

Görevleri

 • İl'in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak. ilgili ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak, il envanterini hazırlamak.
 • İl'deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini incelemek, varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak.
 • Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan İl'deki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek, Valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak.
 • İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • Mahalli İdarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma planları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 • Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında Vali'ye yardımcı olmak.
 • Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzer girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak.
 • İstihdamı arttırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak.
 • İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek.
 • İlçelerle, plan ve program uygulanmasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak.
 • Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • İl Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezinin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve İlçe Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak.
 • Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak
 • Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili olarak Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.