TR

İl İdare Kurulu Müdürlüğü


İl İdare Kurulu Müdürü

Öznur BOLAT

Görevleri

 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarıca; yükseköğretim kuruluş ve kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar hakkında il idare kurulunun verdiği kararlarla ilgili işlemleri yapmak,
 • İl idare kurulu ve il disiplin kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,
 • Valilikçe kamu görevlileri hakkında inceleme yapılması, disiplin soruşturması açılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, sonuçlarını takip etmek,
 • 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Mülki idare amirlerinin muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye yetkilerinin kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla istenilen kararlar ve belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy, yerleşim yeri ve tabiî yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,
 • Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak,
 • Coğrafi yer adları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince verilen görevleri yapmak,
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenen idari para cezası ve idari tedbirler ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımının ve diğer kanunlarda mülki idare amirlerince verileceği hüküm altına alınan idari para cezalarının iş ve işlemlerini yapmak, mülki makamca verilen idari cezaların infaz sürecini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İl İdare Kurulu Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları

 • Hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin mercii ve muhatabıdır.
 • Bürodaki iş ve işlemlerin iş akımına uygun olarak süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.
 • Bürodaki personelin ödüllendirilmesini, tecziyesi ve tasfiyeleri hakkında ilgili Vali Yardımcısı kanalı ile Vali'ye görüş ve teklif sunulabilir.
 • Büronun yürütülmesinde gerekli iş bölümünü yapar. İş birliğini sağlar, bürodaki personelin görev dağıtımında geçici olarak değişiklik yapabilir.
 • Büro içinde koordinasyonu sağlar.